دوست دارم که.......؟؟؟

دوست دارم که یه اتاقی باشه گرمه گرم روشنه روشن تو باشی منم باشم کف اتاق سنگ باشه سنگ سفید تومنوبغل کنی که سردم نسه نلرزم اینجوری که توتکیه دادی به دیوارپاهاتم درازکردی منم اومدم نشستم جلوت وبهت تکیه دادم باپاهات منوگرفتی دستتم دورم حلقه کردی بهت میگم چشماتو میبندی؟؟میگی اره  بعدچشماتو میبندی بهت میگم برام قصه مبگی توگوشم میگی اره بعدشروع میکنی اروم اروم توگوشم قصه گفتن یه عالمه قصه طولانی وبلندکه هرگزتموم نمیشن میدونی میخوام رگ بزنم رگ دست چپم رو یه حرکت سریع یه ضربه عمیق بلدی که؟ولی توکه نمیدونی میخوام رگموبزنم توچشماتوبستی نمی بینی خون فواره میکنه مریزه روسنگای سفید نمی بینی دستم میسوزه وازترس اینکه بفهمی میگم اخ لبم روگازمیگیرم توهنوزداری قصه میگی من دستمو میزارم روزانوم خون میاد ازدستم میریزه روسنگا قشنگه مسیرحرکتش قشنگه رنگ قرمزش حیف که چشماتو بستی ونمیبینی توبغلم میکنی که گرمم بشه میبینی نامظم نفس میکشم میگی اخی دوباره نفسش گرفت میبینی هرچی محکم تربغلم میکنی سردتر میشم میبینی دیگه نفس نمیکشم چشماتوبازمیکنی ومیبینی من مردم میدونی؟من میترسیدم خودم روبکشم ازسردشدن ازتنهایی مردن ازخون دیدن اما وقتی که توبغلم کردی دیگه نترسیدم مردن خوب بود اروم اروم گریه نکن دیگه دلم میگیره ها من که نیستم چشماتو بوس کنم 
[ دوشنبه دوم بهمن 1391 ] [ 21:42 ] [ mahsa joon ] [ ]

تبریک سال نو

سلام به همه ی دوستای گلم خوبین اومدم عیدروبه همه ی شماها تبریک بگم همتون رودوستدارم مواظب خودتون باشیدعاشق همهی شماها هستم دراخریه جمله مینویسم :سالهاروزهاماه ها درحال گذرهستندوزمان هابه زمان هامیرسنداما روزگار غریب وزندگی بی هیچ تغییرودگرگونی هستند

[ جمعه چهارم فروردین 1391 ] [ 18:39 ] [ mahsa joon ] [ ]

ناراحتم

سلام خیلی ازدستتون ناراحتم بدنیست که یه نظربزارین حداقل یه نظربزارین تابدونم من هم وجوددارم خیلی ناراحت شدم بای

[ سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390 ] [ 15:51 ] [ mahsa joon ] [ ]

عشق

سالها بود که دیگر صدای مرغ عشق هارانشنیده بودم اما امروز شنیدم وباتمام وجود احساسشان کردم به سویش دویدم اما همیشه مرغ عشق ها یاردیگری دارندژس ازانان دورشدم امحال بازهم اورادیدم واین دفعه عشقم رابه سویش دادم واو به سویم امدیادمان نرود هردری با عش ق باز وبدون عشق بسته میشود

[ چهارشنبه سوم اسفند 1390 ] [ 10:39 ] [ mahsa joon ] [ ]
::